Autor: Anna Charkowska

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2000

Cena: 70,00 zł

ZAMÓWIENIE

Problem zagrożenia dla zdrowia ludzi, wynikającego z przebywania w zanieczyszczonym środowisku wewnętrznym, ze względu na przenoszenie zakażeń także drogą powietrzną, w sposób najbardziej drastyczny uwidacznia się w obiektach służby zdrowia. Niedotrzymanie wymagań w zakresie czystości powietrza prowadzi bowiem do powstawania i rozwoju zakażeń wewnątrzszpitalnych. Ze względu na swoją specyficzną funkcję wszystkie pomieszczenia w obiektach służby zdrowia, a w szczególności trakty operacyjne, muszą zatem charakteryzować się wysokim poziomem czystości powietrza. Jak wykazały liczne badania, zastosowanie odpowiedniego sposobu przygotowania powietrza nawiewanego do klimatyzowanych sal operacyjnych, jego wysoko skuteczne oczyszczanie, jak również właściwe zaprojektowanie rozdziału powietrza z uwzględnieniem układu ciśnienia powietrza pomiędzy sąsiadującymi pomieszczeniami, prowadzi do znacznego ograniczenia ilości zanieczyszczeń znajdujących się w powietrzu wewnętrznym, co z kolei wpływa na zmniejszenie ilości zakażeń pooperacyjnych. W książce "Nowoczesne systemy klimatyzacji w obiektach służby zdrowia", ze względu na obszerność zagadnienia, omówiono wybrane problemy związane z zapewnieniem wysokiej czystości mikrobiologicznej, pyłowej i gazowej powietrza w pomieszczeniach bloku operacyjnego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na sale operacyjne. Zamieszczono wymagania w zakresie jakości środowiska wewnętrznego, uwzględniając m.in. parametry powietrza, jego czystość, poziom hałasu.

Spis treści:

1. WSTĘP 7

2. ZAKAŻENIA WEWNĄTRZSZPITALNE 9
2.1 SKUTKI I METODY ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM 9
2.2 DEFINICJE ZAKAŻENIA 9
2.3 ŹRÓDŁA I DROGI INFEKCJI W BLOKACH OPERACYJNYCH 10

3. ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 13
3.1 RODZAJE I POCHODZENIE ZANIECZYSZCZEŃ 13
3.2 PERSONEL MEDYCZNY I PACJENCI 13
3.2.1 ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNE I PYŁOWE 13
3.2.2 ODZIEŻ OCHRONNA NOSZONA PRZEZ PERSONEL MEDYCZNY 18
3.2.3 CIEPŁO I WILGOĆ WYDZIELANE PRZEZ LUDZI 22
3.2.4 DWUTLENEK WĘGLA WYDZIELANY PRZEZ LUDZI 23
3.2.5 ROBOTY MEDYCZNE 24
3.3 APARATURA MEDYCZNA 24
3.3.1 GAZY MEDYCZNE I ANESTEZYJNE 24
3.3.2 ZYSKI CIEPŁA 30
3.3.3 ZANIECZYSZCZENIA DYMOWE 37
3.4 PREPARATY DO DEZYNFEKCJI 37

4. JAKOŚĆ ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO BLOKU OPERACYJNEGO 38
4.1 TEMPERATURA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 38
4.2 WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO 40
4.3 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA NAWIEWANEGO 41
4.4 STRUMIENIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO 43
4.4.1 MINIMALNY STRUMIEŃ POWIETRZA NAWIEWANEGO 43
4.4.2 MINIMALNY STRUMIEŃ POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 48
4.5 UKŁAD CIŚNIENIA POWIETRZA 48
4.6 CZYSTOŚĆ POWIETRZA 52
4.7 POZIOM NATĘŻENIA DŹWIĘKU 54
4.8 ZESTAWIENIE ZALECANYCH PARAMETRÓW DLA SALI OPERACYJNEJ 58

5. KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ 60
5.1 KLASY CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POMIESZCZEŃ 60
5.1.1 KLASY CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ WEDŁUG WYTYCZNYCH KRAJOWYCH 60
5.1.2 KLASY CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH WEDŁUG NORM ZACHODNICH 62

5.1.3 KLASY CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA WEDŁUG WYBRANYCH WYTYCZNYCH I ZALECEŃ ZAGRANICZNYCH 66
5.1.4 ZESTAWIENIE WYMAGAŃ CZYSTOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ DLA POMIESZCZEŃ SZPITALNYCH 67
5.2 KLASY CZYSTOŚCI PYŁOWEJ POWIETRZA 69
5.2.1 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH WEDŁUG POLSKICH NORM - ISTNIEJĄCY STAN PRAWNY 69
5.2.2 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH WEDŁUG NORM ZAGRANICZNYCH I MIĘDZYNARODOWYCH 69
5.2.2.1 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ I STREF CZYSTYCH WEDŁUG US FEDERAL STANDARD 209E 69
5.2.2.2 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH WEDŁUG BS 5295 72
5.2.2.3 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH WEDŁUG VDI 2083, BL. 1E 75
5.2.2.4 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH WEDŁUG prEN 1633 - 1 76
5.2.2.5 KLASYFIKACJA POMIESZCZEŃ CZYSTYCH WEDŁUG ISO 14644 - 1:1999 78
5.2.2.6 INNE NORMY ZAWIERAJĄCE KLASYFIKACJĘ POMIESZCZEŃ CZYSTYCH 79
5.2.3 PORÓWNANIE KLASYFIKACJI POMIESZCZEŃ CZYSTYCH 81
5.3 KLASY CZYSTOŚCI POWIERZCHNI 82

6. OCZYSZCZANIE POWIETRZA 86
6.1 ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ZEWNĘTRZNEGO 86
6.2 KLASYFIKACJA FILTRÓW POWIETRZA 88

7. PROJEKTOWANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH 96
7.1 ROZDZIAŁ POWIETRZA 98
7.1.1 PRZEPŁYW LAMINARNY I TURBULENTNY POWIETRZA 98
7.1.2 SCHEMATY ROZDZIAŁU POWIETRZA 108
7.1.3 STROPY LAMINARNE 111
7.1.4 NAWIEWNIKI ŚCIENNE SKOŚNE 121
7.1.5 NAWIEWNIKI SUFITOWE WIROWE 123
7.1.6 KRATKI WYWIEWNE 125
7.2 RECYRKULACJA POWIETRZA W SALACH OPERACYJNYCH 126
7.3 CENTRALE I SZAFY KLIMATYZACYJNE 129
7.3.1 CENTRALE KLIMATYZACYJNE 129
7.3.2 SZAFY KLIMATYZACYJNE 133
7.4 CZERPNIA POWIETRZA 136
7.5 FILTRACJA POWIETRZA 140
7.6 CHŁODNICE I NAGRZEWNICE POWIETRZA 142
7.7 NAWILŻANIE POWIETRZA 142
7.8 URZĄDZENIA DO ODZYSKU CIEPŁA 144
7.9 TŁUMIKI HAŁASU 148
7.10 PRZEWODY WENTYLACYJNE 148
7.10.1 WYKONANIE I CZYSZCZENIE INSTALACJI ZGODNIE Z DIN 1946-4 148
7.10.2 WYKONANIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH WEDŁUG “WYTYCZNYCH PROJEKTOWANIA SZPITALI OGÓLNYCH” 149
7.10.3 SZCZELNOŚĆ PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH 150
7.11 WYRZUTNIE POWIETRZA 150

8. KLIMATYZACJA BLOKÓW OPERACYJNYCH WEDŁUG ZALECEŃ KRAJOWYCH 153
8.1 NORMY POLSKIE I BRANŻOWE 153
8.2 ROZPORZĄDZENIA 153
8.3 WYTYCZNE 155

9. KONTROLA PARAMETRÓW I CZYSTOŚCI POWIETRZA W POMIESZCZENIACH SZPITALNYCH 158
9.1 POMIARY PARAMETRÓW POWIETRZA W SZPITALACH WEDŁUG “WYTYCZNYCH...” 158
9.1.1 DOPUSZCZALNA TOLERANCJA PARAMETRÓW POWIETRZA 158
9.1.2 POMIARY TEMPERATURY POWIETRZA 159
9.1.3 POMIARY WILGOTNOŚCI WZGLĘDNEJ POWIETRZA 159
9.1.4 POMIARY RÓŻNICY CIŚNIENIA STATYCZNEGO 159
9.2 ODBIÓR INSTALACJI KLIMATYZACYJNEJ ZGODNIE Z DIN 1946-4 159
9.2.1 ZAKRES PRZEPROWADZANYCH POMIARÓW 159
9.2.2 CZĘSTOTLIWOŚĆ KONTROLI POD WZGLĘDEM CZYSTOŚCI POWIETRZA 165
9.3 WYBRANE NORMY I ZALECENIA DOTYCZĄCE KONTROLI ZANIECZYSZCZEŃ 165

10. LITERATURA 169


powrót