Autorzy: Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2007

Cena:77

ZAMÓWIENIE

      Książka zawiera niezbędne w codziennej praktyce informacje, adresowane do osób zajmujących się eksploatacją systemów klimatyzacyjno - wentylacyjnych w obiektach służby zdrowia oraz służb medycznych, epidemiologiczno - sanitarnych, mikrobiologicznych, służb ochrony środowiska, służb bhp, odpowiedzialnych za ograniczanie ryzyka zakażeń przenoszonych drogą powietrzną. Treść publikacji jest na tyle uniwersalna, że może okazać się pomocna również w przemyśle farmaceutycznym, spożywczym, elektronicznym, mechaniki precyzyjnej, w laboratoriach itp. Zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza jest istotne także w obiektach bytowych i użyteczności publicznej.
      Pierwsze wzmianki o możliwości przenoszenia zakażeń przez powietrze pojawiały się w czasach antycznych. "Gdy powietrze jest zainfekowane zanieczyszczeniami wrogimi dla rasy ludzkiej, człowiek staje się chory". Tak pisał ojciec medycyny Hipokrates żyjący w V-IV wieku przed Chrystusem w swoim znakomitym dziele "Corpus Hippocraticum".
     Świadomość przenoszenia chorób m. in. przez zainfekowane powietrze nie szła jednak w parze z praktyczną umiejętnością zapobiegania infekcjom. Szczególnie uwidaczniało się to w szpitalach. Zabiegi operacyjne przeprowadzano bez przestrzegania zasad higieny, np. na łóżku pacjenta, gdyż nie wszystkie szpitale miały wydzielone do tego celu sale operacyjne. Mycie rąk nie było wymagane podczas przygotowania do zabiegu. W XIX wieku śmiertelność pacjentów poddanych inwazyjnym zabiegom dochodziła do 75%.
     Współczesne badania dotyczące etiologii chorób i zakażeń doprowadziły do znacznego poszerzenia wiedzy o przyczynach ich powstawania, drogach rozprzestrzeniania i sposobach zmniejszania ryzyka infekcji. Szczególne znaczenie mają tu osiągnięcia epidemiologii i antybiotykoterapii. Dzisiaj możliwość zakażenia nie budzi już takiej grozy, chociaż nie znaczy to, że zagrożenia odeszły w niepamięć. Ryzyko zakażenia istnieje nadal, szczególnie w oddziałach zabiegowych szpitali. W szpitalach wprowadzono procedury i technologie znacznie ograniczające ryzyko infekcji, szczególnie w salach operacyjnych, gdzie jest ono największe. Jednym z istotnych czynników zwiększających ryzyko infekcji okazało się zanieczyszczenie mikrobiologiczne powietrza. Efektywne ograniczenie zakażeń przez zainfekowane powietrze okazało się zadaniem trudnym do zrealizowania z uwagi na brak skutecznych metod oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
     Dopiero nowoczesne systemy klimatyzacji - wentylacji o dużej wydajności, wytwarzające strumień czystego powietrza wypierający powietrze zanieczyszczone umożliwiły skuteczne zredukowanie ryzyka zakażenia drogą powietrzną.
     Książka jest praktycznym uzupełnieniem literatury zawierającej teoretyczne podstawy działania instalacji klimatyzacji - wentylacji. Część teoretyczna publikacji obejmuje procesy oczyszczania powietrza, które są bardzo istotne w instalacjach klimatyzacji - wentylacji pomieszczeń służby zdrowia. Wyjątkowość książki polega na tym, że materiał w niej zawarty oparty jest o rzeczywiste doświadczenia zdobyte przez autorów w szpitalach podczas ich projektowania, budowy i eksploatacji. Autorzy dzielą się również doświadczeniem nabytym podczas wykonywania specjalistycznych badań mikrobiologicznych, niezbędnych dla oceny stanu higienicznego instalacji i zdolności usuwania zanieczyszczeń powietrza z wentylowanych pomieszczeń. Zawarte w publikacji informacje są cenne dla praktyków eksploatacji, a po części również dla projektantów i wykonawców, którzy chcą zapoznać się ze specyfiką instalacji szpitalnych, w tym instalacji pomieszczeń czystych. W treści publikacji czytelnik znajdzie także obowiązujące normatywy i zalecenia dotyczące jakości powietrza.

Spis treści:

1. O konieczności stosowania specjalistycznych instalacji klimatyzacji i wentylacji w szpitalach

2. Jakość powietrza wewnętrznego w szpitalach oraz jej wpływ na bezpieczeństwo i samopoczucie pacjentów i personelu medycznego
2.1 Właściwości fizykochemiczne powietrza
2.2 Rodzaje zanieczyszczeń powietrza
2.3 Wpływ zanieczyszczeń pyłowych na zdrowie człowieka
2.4 Zanieczyszczenia mikrobiologiczne przenoszone
drogą powietrzną i ich wpływ na zdrowie człowieka
2.5 Zawartość jonów w powietrzu
2.6 Gazowe zanieczyszczenia powietrza
2.7 Substancje wywołujące nieprzyjemne zapachy
2.8 Zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach czystych szpitala - Ÿródła zanieczyszczeń pochodzenia wewnętrznego i sposoby ich ograniczania

3. Wpływ instalacji klimatyzacji – wentylacji na czystość powietrza w pomieszczeniach czystych
3.1 Przygotowanie czystego powietrza dla pomieszczeń czystych szpitala
3.2 Rozcieńczanie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach czystych poprzez dostarczanie czystego powietrza
3.3 Wybór optymalnego systemu rozdziału powietrza
3.4 Parametry nawiewów laminarnych
3.5 Porównanie systemów konwencjonalnych klimatyzacji-wentylacji
z systemami wyposażonymi w nawiewy laminarne
3.6 Warunki prawidłowej eksploatacji stropów laminarnych
3.7 Lampy operacyjne i ich wpływ na zachowanie właściwych warunków higienicznych w obszarze pola operacyjnego
3.8 Wpływ zanieczyszczeń mikrobiologicznych powietrza dostarczanego przez systemy klimatyzacji – wentylacji na standard mikrobiologiczny pomieszczeń czystych
3.9 Izolacja środowiska bloku operacyjnego od dopływu zewnętrznych zanieczyszczeń poprzez utrzymywanie różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami
3.10 Dynamika usuwania zanieczyszczeń z pomieszczenia klimatyzowanego
3.11 Kontrola dynamiki stanów przejściowych w systemie klimatyzacji
3.12 Wpływ lamp bakteriobójczych UV-C na czystość mikrobiologiczną powietrza w pomieszczeniach czystych szpitala

4. Wpływ czystości mikrobiologicznej powietrza na ilość zakażeń szpitalnych

5. Klasyfikacja czystości powietrza wewnętrznego w świetle wymagań normatywnych
5.1 Klasyfikacja czystości mikrobiologicznej powietrza wewnętrznego
5.2 Klasyfikacja czystości pyłowej powietrza wewnętrznego

6. Kontrola czystości powietrza
6.1 Pomiary czystości mikrobiologicznej powietrza
6.1.1 Metody pomiarowe
6.1.2 Dokładność pomiarów
6.1.3 Wykonywanie pomiarów – zalecenia praktyczne
6.2 Pomiary czystości pyłowej powietrza

7. Eksploatacja instalacji klimatyzacji – wentylacji i jej wpływ na zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach czystych szpitala
7.1 Czerpnie powietrza i kanały doprowadzające powietrze do instalacji
7.2 Centrale klimatyzacyjne
7.3 Przepustnice powietrza
7.4 Wymienniki ciepła
7.5 Nawilżacze powietrza
7.6 Tłumiki hałasu, izolacje akustyczne
7.7 Filtry powietrza
7.8 Odzysk ciepła, recyrkulacja powietrza
7.9 Czyszczenie instalacji klimatyzacji – wentylacji

8. Prawidłowa obsługa i konserwacja instalacji klimatyzacji - wentylacji
8.1 Utrzymywanie optymalnych parametrów środowiska wewnętrznego
8.2 Obsługa techniczna
8.3 Monitorowanie stanu instalacji. Wykrywanie awarii
8.4 Obsługa profilaktyczna
8.5 Instalacje ciepła technologicznego i wody lodowej
8.6 Korozja, jakość wody technologicznej, wytrącanie kamienia i szlamu
8.7 Silniki, wentylatory, przekładnie
8.8 Falowniki
8.9 Ochrona przepięciowa i odgromowa

9. Eksploatacja systemów automatyki
9.1 Sterowniki mikroprocesorowe
9.2 Regulacja stałego przepływu powietrza w instalacji klimatyzacji - wentylacji i stałej różnicy ciśnień pomiędzy pomieszczeniami
9.3 Komputerowy system zdalnego nadzoru urządzeń i instalacji technologicznych

10. Instalacje klimatyzacji i wentylacji na tle infrastruktury technicznej szpitala - eksploatacja instalacji towarzyszących
10.1 Zaopatrzenie w ciepło technologiczne i parę wodną do nawilżania powietrza
10.2 Zaopatrzenie w wodę lodową
10.3 Współpraca instalacji klimatyzacji i wentylacji z instalacją centralnego ogrzewania
10.4 Współpraca z instalacjami elektrycznymi
10.5 Współpraca z instalacjami przeciwpożarowymi

11. Minimalizacja kosztów eksploatacyjnych. Koszty eksploatacji systemów klimatyzacji – wentylacji w szpitalach
11.1 Koszty energetyczne
11.2 Koszty nadzoru i obsługi, konserwacji i remontów oraz badań i pomiarów

12. Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas eksploatacji instalacji klimatyzacji – wentylacji
12.1 Zagrożenia mikrobiologiczne osób prowadzących konserwacje i naprawy instalacji
12.2 środki hermetyczności stosowane w celu zminimalizowania ryzyka zakażenia
12.3 Zagrożenia osób prowadzących konserwacje i naprawy instalacji przez pyły respirabilne
12.4 Ryzyko porażenia prądem elektrycznym
12.5 Zagrożenia związane z eksploatacją układów chłodniczych
12.6 Zagrożenia związane z nieprawidłowym eksploatowaniem pomieszczeń czystych szpitali

LITERATURA


powrót