Autorzy: Zenon Bonca, Dariusz Butrymowicz, Tomasz Hajduk, Waldemar Targański

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2004

Cena: 98,00 zł

ZAMÓWIENIE

Zawartość książki została usystematyzowana w 6 wyodrębnionych częściach, i tak:

Część I poświęcona jest aspektom prawnym i technicznym stosowania czynników chłodniczych - zwrócono w niej szczególną uwagę na aktualnie obowiązujące regulacje prawne w zakresie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska w odniesieniu do techniki chłodniczej, a także na kompetencje personelu w świetle postanowień norm PN-EN 378 i PN-EN 13313. Jej cennym uzupełnieniem jest rozdział poświęcony modelowaniu własności termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych.

Część II zawiera charakterystykę bezchlorowych syntetycznych czynników chłodniczych, zarówno jednorodnych, jednorodnych składników mieszanin, mieszanin zeotropowych oraz mieszanin azeotropowych. Są to substancje grupy HFC, w tym obszernie omówione R 404A, R 407ABC, R410AB, R 507 i R 508, a także czynniki stosowane do spieniania izolacji cieplnych.

Część III obejmuje naturalne czynniki chłodnicze, w tym amoniak, propan, izobutan, dwutlenek węgla oraz mieszaniny węglowodorów R290 i R 600a.

Część IV to charakterystyka własności cieplno-fizycznych i użytkowych nośników ciepła stosowanych w systemach chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania, np. z pompami ciepła i kolektorami słonecznymi. Są to : powietrze, woda, lód binarny (zawiesinowy), roztwory wodne soli (solanki) oraz roztwory wodne glikoli.

Część V ze względu na wagę problemu obecności środka smarnego w urządzeniu chłodniczym, jest poświęcona olejom. Wskazano w niej na wymagania stawiane olejom chłodniczym, omówiono zasadnicze ich rodzaje, zwrócono uwagę na wpływ obecności oleju na działanie urządzenia. W części tej sporo miejsca poświęcono przezbrajaniu urządzenia chłodniczego na nowy czynnik, w tym niezwykle ważnej operacji odzysku czynnika chłodniczego.

W części VI scharakteryzowano płyny przewidziane do uzdatniania wody w systemach chłodzenia, klimatyzacji i ogrzewania.

W poradniku przyjęto ujednoliconą formę przedstawienia własności danego czynnika, która obejmuje jego zastosowanie, własności fizyczne, chemiczne, termodynamiczne, własności bezpieczeństwa użytkowania, oddziaływanie na organizm ludzki, a także podane w formie tabelarycznej własności cieplno-fizyczne i termodynamiczne wraz z wykresem Molliera w układzie współrzędnych : ciśnienie - entalpia właściwa. Cennym dodatkiem do książki będzie CD-ROM zawierający program obliczeniowy wybranych własności prezentowanych czynników.

Spis treści:

Przedmowa 6

Część I
Aspekty prawne i techniczne stosowania czynników chłodniczych


1. Podstawowa terminologia związana z problematyką czynników chłodniczych 10
2. Ogólne własności i podział czynników chłodniczych 15
3. Aktualne tendencje w stosowaniu czynników chłodniczych 30
4. Regulacje prawne w zakresie stosowania substancji szkodliwych dla środowiska w odniesieniu do techniki chłodniczej 40
5. Kompetencje personelu w świetle postanowień norm PN - EN 378 i PN - EN 13313 51
6. Modelowanie własności termodynamicznych i termokinetycznych czynników chłodniczych 57

LITERATURA do części I 68

Część II
Syntetyczne czynniki chłodnicze


Czynniki jednorodne

7. Czynnik R 22 (HCFC 22) 72
8. Czynnik R 134a (HFC 134a) 83
9. Czynnik R 23 (HFC 23) 99
10. Czynnik R 227 (HFC 227ea) 110

Jednorodne składniki mieszanin

11. Czynnik R 32 (HFC 32) 120
12. Czynnik R 125 (HFC 125) 126
13. Czynnik R 143a (HFC 143a) 131
14. Czynnik R 152a (HFC 152a) 137

Mieszaniny zeotropowe

15. Czynnik R 404A (HFC 404A) 144
16. Czynnik R 407ABC (HFC 407 ABC) 161
17. Czynnik R 410 AB (HFC 410 AB) 181
18. Czynnik R 413A (HFC 413A) 197

Mieszaniny azeotropowe

19. Czynnik R 507 (AZEO - HFC) 209
20. Czynnik R 508 AB (AZEO - PFC/HFC) 225

Środki do spieniania izolacji cieplnych

21. Czynniki do spieniania izolacji cieplnych 238

LITERATURA do części II 247

Część III
Naturalne czynniki chłodnicze


22. Amoniak R 717 256
23. Propan R 290 281
24. Izobutan R 600a 296
25. Dwutlenek wÍgla R 744 304
26. Mieszanina R 290/R 600a 318

LITERATURA do części III 325

Część IV
Nośniki ciepła (chłodziwa)


27. Powietrze suche 330
28. Powietrze wilgotne 334
29. Woda R 718 (H2O) 345
30. Lód binarny 359
31. Nośniki ciepła wykorzystywane w technice chłodniczej 367

LITERATURA do części IV 404

Część V
Oleje chłodnicze


32. Oleje w urządzeniach chłodniczych 408
33. Przezbrajanie urządzenia chłodniczego do nowego czynnika 432

LITERATURA do części V 440

Część VI
Środki do uzdatniania wody


34. Woda w obiegach chłodzących skraplacze układów chłodniczych 444

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Karta Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej 460
Załącznik 2. Program obliczeniowy CZYNNIKI CHŁODNICZE v.3.0 464


powrót