Autorzy:    Krzysztof Kaiser, Andrzej Wolski

Wydawca:    I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania:    2011

Cena: 78

ZAMÓWIENIE

      

Wstęp
Skomplikowane wynalazki wymagają skomplikowanych metod ochrony przed skutkami ich działania.

Decyzja wydania publikacji, którą przekazujemy Czytelnikom, nie jest sprawą przypadku. Brak podstawowej literatury omawiającej problemy związane z hałasem i zanieczyszczeniami powietrza w wentylacji pomieszczeń stał się impulsem do napisania niniejszej książki, która może być podręcznikiem i poradnikiem dla wielu czytelników. W prezentacji materiału staraliśmy się zastosować możliwie najprostszy aparat matematyczny,przedkładając potrzebę prostego wytłumaczenia zjawiska nad zbyt uniwersalne modele matematyczne, gdy nie znajdują one praktycznego zastosowania. Pierwsza część monografii poświęcona jest zagadnieniom akustycznym w wentylacji. Czytelnik znajdzie w niej informacje o zjawiskach akustycznych oraz o sposobie analizy hałasu i jego uciążliwości. W tej części zaprezentowano również podstawowe modele propagacji dźwięku mające zastosowanie podczas projektowania instalacji wentylacyjnych oraz narzędzia niezbędne do oceny wpływu tych instalacji na środowisko i sposoby ograniczania generowanego hałasu. W drugiej części omówiono oddziaływanie wentylacji na czystość powietrza wewnętrznego, prezentując jednocześnie podstawowe parametry wentylacji związane ze skutecznością usuwania zanieczyszczeń. Ponadto Czytelnik znajdzie tu informacje na temat ogólnie znanych zanieczyszczeń powietrza i ich właściwości. Zaprezentowano także zanieczyszczenia powietrza mniej znane specjalistom z branży wentylacyjnej takie, jak: zanieczyszczenia promieniotwórcze i zapachowe. Czy wybór zaprezentowanego w książce materiału jest trafny, a sposób przedstawienia właściwy i zrozumiały, pozostawiamy ocenie Czytelników. Mamy nadzieję, że po przeczytaniu książki, Czytelnik z łatwością i zrozumieniem będzie mógł korzystać z literatury tematu oraz wykorzystywać tę wiedzę w praktyce.
Autorzy

Spis treści:

Wstęp

Część 1 HAŁAS W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ

1. Hałas jako zjawisko fizyczne
1.1 Rodzaje drgań mechanicznych w ośrodkach materialnych
1.2 Zjawiska fizyczne związane z rozchodzeniem się fal
1.3 Rodzaje i modele fal
1.4 Opis matematyczny zjawiska ruchu falowego
1.5 Poziomy natężenia dźwięku i mocy akustycznej
1.6 Modele propagacji dźwięku

2. Postrzeganie hałasu przez człowieka
2.1 Skale głośności dźwięku
2.2 Subiektywność Wrażeń słuchowych
2.3 Pomiary głośności
2.4 Mierniki
2.5 Analiza wyników pomiarów akustycznych

3. Oddziaływanie hałasu na człowieka i otoczenie
3.1 Wpływ hałasu na zdrowie człowieka
3.2 Wymagania i normatywy
3.3 Korelacja krzywych granicznych i poziomu natężenia dźwięku

4. Rozchodzenie się dźwięku w przestrzeni
4.1 Hałas w przestrzeni otwartej
4.2 Tłumienie naturalne
4.3 Rozkład poziomu natężenia dźwięku na powierzchni ziemi
4.4 Hałas z wielu źródeł
4.5 Wyodrębnienie sygnału z tła akustycznego
4.6 Rozkład poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniu
4.7 Zmodyfikowane równania poziomu natężenia dźwięku w pomieszczeniu
4.8 Natężenie dźwięku w polu swobodnym
4.9 Natężenie dźwięku w polu pogłosowym
4.10 średni współczynnik pochłaniania dźwięku. Chłonność akustyczna pomieszczenia
4.11 Czas pogłosu
4.12 Właściwości akustyczne pomieszczenia
4.13 Przybliżone metody obliczania natężenia dźwięku w pomieszczeniu i ich dokładność
4.14 Wnętrza jako rezonatory fal akustycznych
4.15 Prowadzenie pomiarów akustycznych w pomieszczeniach

5. Hałas i jego tłumienie w instalacji
5.1. Wentylatory jako źródła drgań
5.2. Hałas emitowany przez silniki elektryczne i przekładnie
5.3. Hałas powstający w przewodach wentylacyjnych
5.4. Hałas powstający w kolanach i odgałęzieniach
5.5. Hałas powstający na wewnętrznych przegrodach instalacji
5.6. Generacja hałasu w nawiewnikach
5.7. Tłumienie hałasu w przewodach wentylacyjnych
5.8. Tłumienie dźwięku na łukach i w kolanach
5.9. Hałas w rozgałęzieniach i dyfuzorach
5.10. Skokowa zmiana przekroju
5.11. Tłumienie wywołane przez kratki wentylacyjne
5.12. Tłumiki dźwięków
5.13. Tłumienie wprowadzane przez inne elementy instalacji
5.14. Metody prowadzenia obliczeń
5.15. Zalecenia dotyczące sposobu wykonania instalacji
5.16. Metody akustyki budowlanej
5.17. Wibracje w instalacjach klimatyzacji - wentylacji
5.18. Generacja hałasu w instalacjach towarzyszących

Literatura do części I

Część 2 ZANIECZYSZCZENIA W WENTYLACJI POMIESZCZEŃ 6. Zanieczyszczenia powietrza
6.1. Zanieczyszczenia pyłowe i biologiczne
6.2. Zanieczyszczenia gazowe i przykre zapachy
6.3. Zanieczyszczenia promieniotwórcze i jony w powietrzu

7. Zanieczyszczenia powietrza a wentylacja pomieszczeń
7.1. Usuwanie zanieczyszczeń powietrza z pomieszczeń wentylowanych
Stężenie zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniu wentylowanym
Ogólna skuteczność wentylacji
Krotność wymian
Czas przebywania powietrza i zanieczyszczeń w pomieszczeniu
Miejscowa skuteczność wentylacji
Obliczanie ilości powietrza niezbędnej do usunięcia zanieczyszczeń
Obliczanie ilości powietrza wentylacyjnego w oparciu o subiektywne kryteria oceny zanieczyszczenia powietrza
Obliczanie ilości powietrza niezbędnej do usuwania zanieczyszczeń emitowanych przez ludzi
Metody eksperymentalne
Wpływ sposobu rozdziału powietrza na stężenie zanieczyszczeń
Strumienie indukcyjne
Strumienie wyporowe, strumień laminarny
Wentylacja miejscowa, obudowy, okapy, odciągi i wyciągi
Wentylacja naturalna i jej wpływ na jakość powietrza
7.2. Przenikanie zanieczyszczeń do pomieszczeń wentylowanych
Wpływ zanieczyszczeń powietrza wprowadzanych przez instalacje wentylacyjne
Inne drogi wprowadzania zanieczyszczeń do wentylowanych pomieszczeń
7.3. Dynamika usuwania zanieczyszczeń z wentylowanych pomieszczeń
7.4. Filtracja powietrza
Fizyczne podstawy filtracji
Podstawowe parametry filtrów powietrza
Klasyfikacja filtrów powietrza i ich zastosowanie
Pochłaniacze i filtropochłaniacze
Eksploatacja filtrów powietrza
7.5. Wpływ stanu higienicznego instalacji wentylacyjnych na zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach

8. Ocena czystości powietrza
Ocena czystości mikrobiologicznej powietrza
Ocena czystości pyłowej powietrza
Ocena stopnia skażenia promieniotwórczego powietrza
Ocena zanieczyszczenia powietrza substancjami gazowymi i zapachowymi

Literatura do części II


powrót