Autor: Sergiy Filin

Wydawca: I.P.P.U. MASTA Sp. z o.o.

Rok wydania: 2006

Cena: 75,00 zł

ZAMÓWIENIE"We współczesnej Ameryce
bezrobotny Amerykanin
zrezygnuje ze szklanki soku
w dobroczynnej stołówce,
jeśli nie znajdzie w niej kostki lodu..."

      Wykorzystanie do celów chłodzenia źródła ciepła o niskim potencjale, czyli zimna zakumulowanego w lodzie, jest najstarszą stosowaną dziedziną chłodnictwa, i we współczesnej terminologii technicznej określa się ją jako technikęwytwarzania lodu, w skrócie - lodotechnikę
      Współczesna sytuacja ekologiczna na świecie, w tym groźne nasilenie efektu cieplarnianego sprawia, że nadrzędne staje się zadanie zwiększenia efektywności energetycznej wszystkich urządzeń energetycznych. Dotyczy to również urządzeń chłodniczych. W warunkach, kiedy możliwości poprawienia sprawności maszynowego sposobu produkcji zimna i bazujących na nich instalacji sprężarkowych już prawie wyczerpano, dalsza optymalizacja charakterystyk energetycznych wspomnianych urządzeń jest możliwa głównie na drodze:
- akumulacji zimna oraz jej pełnego i racjonalnego wykorzystania;
- racjonalizacji i optymalizacji nie tylko pojedynczych procesów zamrażania i odmrażania, ale także algorytmu cyklu produkcji lodu w całości, zarówno od strony źródła zimna jak i od strony obiektu zamrażania;
- wykorzystania alternatywnych sposobów chłodzenia, w szczególności w urządzeniach o małej wydajności.
      Spojrzenie na lód i jego modyfi kacje (śnieg, szron, woda) z jednej strony jako na produkt procesu chłodniczego, a z drugiej postrzeganie go jako zasobnika zimna, w sposób podstawowy wyróżnia tę monografię spośród innych prac z dziedziny techniki wytwarzania lodu.

SPIS TREŚCI:

OZNACZENIA 5

WPROWADZENIE 7

1. Teoretyczne zasady wytwarzania sztucznego lodu

1.1. Lód w technice chłodniczej 11
1.2. Własności termofizyczne i mechaniczne lodu 13
1.3. Poszczególne etapy procesu technologicznego produkcji sztucznego lodu oraz ich wpływ na parametry techniczne wytwornicy lodu 22
1.4. Podstawowe metody obliczania procesów zamrażania wody 31
1.5. Obliczenie procesów produkcji lodu kostkowego 40
1.6. Krystalizacja lodu z roztworów wodnych 49

2. Wytwornice lodu technologicznego

2.1. Przemysłowe wytwornice lodu blokowego i rurkowego 59
2.2. Bębnowe wytwornice lodu typu łuskowego 68
2.3. Wytwarzanie i zastosowanie lodu binarnego (ice-slurry) 74
2.4. Generatory śniegu i lodu granulowanego 81

3. Produkcja lodu spożywczego

3.1. Przygotowanie lodu w gospodarstwach domowych 87
3.2. Termoelektryczne kostkarki lodu 92
3.3. Sprężarkowe wytwornice lodu kostkowego 106
3.4. Nowe technologie produkcji i wykorzystania lodu spożywczego 113

4. Wykorzystanie lodu w akumulatorach zimna

4.1. Przemysłowe akumulatory zimna 126
4.2. Wypełnienia kuliste i wkłady 138
4.3. Akumulacja i wykorzystanie zimna zawartego w szronie 144

5. Metody intensyfikacji procesów produkcji lodu

5.1. Warstwowo-wynurzeniowa metoda zamrażania lodu 149
5.2. Wpływ kształtu komórki na wydajność wytwornicy lodu 158
5.3. Dwustronne zamrażanie w formach komórkowych 170
5.4. Optymalizacja konstrukcyjno-procesowa sprężarkowych wytwornic lodu płytowego 180

6. Wykorzystanie fizycznych własności lodu do polepszenia pracy wytwornic lodu

6.1. Wykorzystanie zjawiska przyrostu objętości wody i wodnych roztworów podczas krystalizacji 188
6.2. Wykorzystanie oddziaływania pola magnetycznego i elektrycznego 201
6.3. Wykorzystanie różnych efektów fizycznych do realizacji procesów odmrażania i wyjmowania lodu 209

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 223

LITERATURA 225

ZAŁĄCZNIKI 237


powrót